Praktijk Lichter

Logo Praktijk Lichter

Algemene bepalingen
Behorend bij de behandelovereenkomst

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De overeenkomst is tweeledig;

  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De therapeut en de cliënt komen overeen dat de behandeling betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen.

 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren word beëindigd:
              a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn of zullen                    worden afgesproken;
              b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
              c. De coach/therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen                    geven indien
                          i. cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit de                                                               overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt;        
                          ii. de therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt                                                  en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt                                                    te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct                                                verband houdt met contra-indicaties.

 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

 5. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht.

 6. De therapeut houdt conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) een dossier bij. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van de cliënt. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor
  de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Het dossier kan op verzoek van de cliënt worden ingezien en wordt conform de WGBO 20 jaar bewaard.

 7. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht en heeft als enige toegang tot de gegevens in het cliëntdossier. Gegevens van de cliënt worden alleen met een door de cliënt ondertekende toestemmingsverklaring aan derden (zoals artsen of andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 8. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

 9. Bij niet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 10. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

 11. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NVO. 

 13. Cliënt gedraagt zich als een gast. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

 14. Praktijk Lichter is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet
  heeft verstrekt.

 15. Praktijk Lichter is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Diamant 14 te ‘s-Gravenzande, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

 16. De therapeut is in opleiding als integratief therapeut en werkt in dit kader onder supervisie. Er worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt ter ondersteuning van de therapie. Deze worden gebruikt om eigen professionalisering te versterken door terug te kijken. Een enkele keer wordt een fragment van een sessie ingebracht bij intervisie of supervisie. Wanneer de opnames bij uitzondering bewaard worden, dan maken ze deel uit van het dossier en kan de cliënt de opnamen inzien/vragen om een kopie. De therapeut kan dit weigeren indien goed hulpverlenerschap dit in de weg staat. Voor aanmelding in deze praktijk geldt de voorwaarde dat de cliënt toestemming geeft dat gesprekken worden opgenomen, tenzij anders afgesproken.