Praktijk Lichter

Logo Praktijk Lichter

Privacyverklaring Praktijk Lichter

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 november 2022.

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing als u een bezoeker van deze website, cliënt of een zakelijke relatie bent.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
  beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
  verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
  wil wijzen en deze respecteer.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die te vinden zijn op mijn website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;
 • Het onderhouden van contact;
 • Communicatie met medebehandelaars en/of verwijzers;
 • Administratieve doeleinden;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de ondertekende behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Lichter de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aanhef
 • Gegevens (huis)arts, medebehandelaar en/of verwijzer
 • Gegevens over gezondheid


Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor de verplicht gestelde periode van 20 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het voeren van geschillen.


Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor mondeling toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bezwaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist hetgeen in mijn geval 20 jaar bedraagt.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Cliëntgevens worden opgeslagen op een aparte harde schijf.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken. Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de NVO, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met mij op.

Contactgegevens
Praktijk Lichter, Myrthe Kruijthof
Diamant 14, 2691 SV ‘s-Gravenzande
06-42339085
info@praktijk-lichter.nl

Zie voor overige contactgegevens en informatie: https://praktijk-lichter.nl